Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady hodnotenia

 

exponátov bonsajov a suiseki na národných výstavách Slovenskej bonsajovej asociácie (SBA)

 

M e t o d i c k é    p o k y n y (návrh)

 

 

 

 

            Pestovanie bonsajov a tvorba suiseki je ušľachtilou individuálnou tvorivou činnosťou, vyvrcholením ktorej je prezentácia týchto diel na verejnosti. Oficiálne ocenenie je často jedinou odmenou pre tvorcov bonsajov a suiseki za ich dlhoročnú činnosť. Preto sa Prezídium SBA rozhodlo, že na národných výstavách, ktoré by sa mali uskutočňovať každoročne, bude najkrajšie exponáty odmeňovať.

 

 

            Ceny

 

            Na národných výstavách SBA budú odovzdávané nasledovné ocenenia:

 

1.      Grand Prix Národnej výstavy roku  ...., za najkrajší bonsaj

2.      Grand Prix Národnej výstavy roku  ...., za najkrajšie suiseki

3.      Cena SBA, 9 ďalších ocenení pre bonsaje

4.      Cena SBA, 4 ďalšie ocenenia pre suiseki

5.      Nepravidelne môže Prezídium SBA odmeniť Osobitnou cenou Prezídia Slovenskej bonsajovej asociácie niektorého tvorcu (osobu, t. j. bonsajistu alebo suisekistu) za dlhoročné pôsobenie v tejto oblasti, s prihliadnutím na organizátorskú, manažérsku či propagačnú činnosť pri šírení kultúry Ďalekého východu.

 

    

Vlastné hodnotenie

 

Dominantným kritériom hodnotenia umeleckých diel všeobecne, a bonsajov i suiseki zvlášť, je estetická hodnota, „duch“, ktorý z nich vyžaruje, inými slovami emocionálny dojem, sugestívny vplyv exponátu na pozorovateľa. Sú v ňom implicitne zahrnuté všetky čiastkové kritériá (pozri nižšie), ako aj celkový dojem, harmónia, charakter exponátu a celková jeho pripravenosť na prezentáciu. Závisí prirodzene od vyspelosti hodnotiteľa, do akej miery dokáže integrovať všetky čiastkové prvky vystavovaných bonsajov a suiseki do tohto jediného globálneho kritéria. Emocionálny dojem môže byť niekedy – podľa organizátorov výstavy – aj jediným a rozhodujúcim ukazovateľom kvality pre výber ocenených bonsajov a suiseki. (Prezídium SBA sa k takémuto prístupu prikláňa.)

 

Principiálne odlišným systémom hodnotenia je samostatné posudzovanie čiastkových kritérií. Je to oveľa zložitejší systém, vyžaduje viac času a vzniká tu aj problém pri konečnom vyhodnocovaní. Jednotlivé kritériá by totiž mali mať ešte aj rozličnú váhu a - podľa reality - pridelený určitý maximálny počet bodov, čo môže v závere komplikovať konečný výsledok, resp. degradovať ho na matematický úkon. Navyše, pomocou čiastkových kritérií sa hodnotia predovšetkým fyzikálne vlastnosti bonsajov a suiseki, často opomínajúc charakter či ducha diela.

 

Prezídium SBA preto odporúča chápať posudzovanie jednotlivých častí skôr ako metodický postup pri „prezeraní“ a hodnotení každého exponátu. Jednotlivosti sa teda nebudú osobitne známkovať, ale ich ohodnotenie sa včlení – spolu s ohodnotením estetickej hodnoty – do jediného číselného výsledku od 1 do 10 (pričom známka 10 je za najvyššiu kvalitu). Potom sa známky jednotlivých hodnotiteľov sčítajú – tak je možné určiť poradie (prirodzene okrem Osobitnej ceny, ktorú udeľuje Prezídium SBA dohodou).

 

Hodnotiteľskú komisiu (v počte  troch a viac) vymenúva organizačný výbor národnej výstavy a zároveň ju oboznámi  s odporúčanými princípmi hodnotenia a oceňovania v zmysle týchto zásad (školenie). Pre ich činnosť treba vytvoriť aj časové, priestorové a materiálne podmienky (napr. tlačivá). V neposlednom rade treba určiť rozsah udeľovaných bodov, „nastaviť latku“ (aby napr. „svoj“ najlepší exemplár výstavy neohodnotil jeden komisár piatimi, iný desiatimi bodmi). Po slávnostnom vyhlásení cien sa odporúča označiť víťazné exponáty osobitným štítkom.

 

 

Čiastkové kritériá

 

Čiastkovými/pomocnými kritériami pre hodnotenie bonsajov sú:

 

1.      Tvar

-  vyváženosť, stabilita, prirodzenosť, pomery veľkostí jednotlivých častí   stromčeka, t. j. koreňa, kmeňa, koruny, listov, ihličia, kvetov a plodov,

-         čistota štýlu, zužovanie kmeňa, rozmiestnenie konárov,

-         kompozícia, umiestnenie v miske, optimálny sklon kmeňa, voľba pohľadovej strany, posúdenie hĺbky koruny (pri pohľade zhora).

2.      Vek, zrelosť

-         koreňové nábehy (mohutnosť, rozmiestnenie, horizontálna úroveň) – jedna z najdôležitejších vlastností dobrého bonsaja,

-         kôra, borka,

-         zacelené rany a jazvy.

3.      Zásahy pestovateľa (stopy po drôtovaní, rezanie, zaštipovanie, tvarovanie „obláčikov“, vytváranie džinov, ošetrovanie rán atď.).

4.      Zdravie a kondícia stromčeka (bez chorôb, škodcov, mechanického poškodenia a bez odumretých častí, najmä suchých listov a ihlíc).

5.      Miska (kvalita, tvar, čistota, farba, vek (t. j. „stáří“), veľkosť – najmä jej výška vo vzťahu k hrúbke kmeňa), substrát, zamachovanie, kameň ap.

6.      Stolík, prídavné predmety, celkový aranžmán, kompozícia v tokonome, štítky, osvetlenie, pozadie, výška umiestnenia atď. (často závisí od spolupráce s organizátormi výstavy).

 

Pri hodnotení bonsajov je potrebné akceptovať špecifické vlastnosti menej obvyklých štýlov či druhov, napr. „mame“ nemá zoštíhľujúci kmeň ani úmerne malé listy, resp. kvitnúci rododendron nemá drobné kvietky, resp. borievka postráda mohutné koreňové nábehy, resp. u „neagari“ neočakávame obvyklý tvar koruny apod.

 

            Na výstavách sa budú preferovať hotové bonsaje dlhodobo umiestnené v miske (nie len narýchlo zamachované), bez drôtov alebo iných opôr, bez hnojivých  guličiek na povrchu apod. Rozmery exponátu nie sú rozhodujúce.

 

 

Čiastkovými/pomocnými kritériami pre hodnotenie suiseki sú:

 

1.      Tvar alebo farba alebo kresba kameňa - ako výsledok prírodných procesov (krása, zaujímavosť, originalita, vzácnosť, pútavosť, bizarnosť apod.).

2.      Vzhľad, povrch, zrelosť, patina, „vek“ kameňa – ako výsledok dlhodobého ošetrovania/hladenia človekom (homogénny povrch, bez mechanického poškodenia či umelých zásahov s výnimkou úpravy základne kameňa).

3.      Podstavec (umelecko-remeselné prevedenie drevenej daizy resp. keramického suibanu a substrátu, umiestnenie kameňa, stabilita, harmonizácia kameňa s podstavcom).

4.      Stolík, doplnkové predmety, celkový aranžmán, kompozícia v tokonome, štítky s poetickým názvom, osvetlenie, pozadie, výška umiestnenia atď. (ďalšie okolnosti, ktoré dopĺňajú resp. umocňujú estetický dojem) - často závisí od spolupráce s organizátormi výstavy.

 

 

Hodnota suiseki sa môže zvýšiť, ak je kombináciou viacerých štýlov alebo ak predstavuje známu krajinnú oblasť či obľúbený námet alebo ak pochádza z uznávanej lokality alebo ak už získalo nejaké ocenenie.

 

Čiastkových kritérií môže byť prirodzene oveľa viac; jeden z nemeckých návrhov o hodnotení bonsajov a suiseki hovorí o 32 kritériách, pričom každému z nich prideľuje ešte rozličnú váhu :-o

 

Variantné riešenie: Pokým by predsa len niekto chcel zaviesť exaktnosť/matematiku do hodnotenia, môže sa za každé čiastkové kritérium udeliť ohodnotenie 1 - 10 bodov (známka 10 je za najvyššiu kvalitu), t. zn., že každý bonsaj môže získať maximálne 60 bodov a každé suiseki maximálne 40 bodov (od jedného hodnotiteľa). Alebo: každý hodnotiteľ udelí vo „svojej“ desiatke každému exponátu po 1 bode apod. Súčty bodov od jednotlivých hodnotiteľov určia poradie (exponát s najvyšším počtom bodov  získa Grand Prix).

 

 

Záverečné poznámky

 

Ceny sa udeľujú exponátu, nie osobe, ktorá ho prezentuje, vystavuje alebo vlastní (s výnimkou „Osobitnej ceny“ pre osobnosť).

 

Pri oceňovaní sa hodnotí exponát ako taký – v reálnej podobe, to znamená, že sa nebude prihliadať k podielu vystavovateľa na konečnom diele alebo k dĺžke pestovania či tvorby. Vystavovať a oceňovať možno teda aj práve kúpené, darované, resp. tzv. „dovozové“ bonsaje či suiseki, podobne ako je to – logicky - s miskami, stolíkmi, prídavnými predmetmi, daizami apod.

 

Niektoré nedostatky, najmä u bonsajov, nemusia byť chybou vystavovateľa, ale mal by vynaložiť úsilie na ich minimalizáciu a byť aktívny pri ich odstraňovaní.

 

Hlavnú cenu – Grand Prix by mal  získať jednoznačne najkrajší bonsaj, resp. suiseki, bez akýchkoľvek obmedzení. Pri udeľovaní ostatných Cien SBA Prezídium nezáväzne odporúča rozptýliť ocenenia medzi exponáty rozličných kategórií, štýlov, veľkostí, regiónov, aranžmánov, kolekcií atď., (prirodzene pri zachovaní ich najvyššej kvality). Je to háklivá téma, ale zároveň bežná diplomacia pri udeľovaní akýchkoľvek cien na všemožných súťažiach sveta. Aj preto to treba chápať ako nezáväzné odporúčanie.

 

Každý ocenený exponát bude zdokumentovaný (fotografiou a popisom), zaevidovaný a archivovaný v kronike SBA, resp. v archíve alebo na webe SBA. V evidencii sa potom môže uviesť aj história exponátu, napr. prvý, druhý ... pestovateľ/majiteľ, zásadné zmeny čo sa týka tvaru, misky, daizy, doterajšie ocenenia atď. Exponát, ktorý získal Grand Prix, bude na nasledujúcich výstavách označený týmto ocenením, ale medzi súťažné exponáty  ho bude možné zaradiť najskôr až o 5 rokov. Bonsaje a suiseki ocenené Cenou SBA sa môžu do súťaže zapojiť najskôr o 2 roky. Túto okolnosť musia vystavovatelia rešpektovať, prípadne na to bude hodnotiteľská komisia osobitne upozornená.

 

Tieto zásady  hodnotenia  môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre iné, napr. klubové alebo regionálne výstavy bonsajov a suiseki.